1. GENERELT

Nedenstående vilkår er gældende mellem den person («Medlemmet»), hvis navn er anført i aftalen («Medlemsaftalen»), og VAIA. Disse vilkår er en integreret del af Medlemsaftalen. 

2. MEDLEMSKAB VAIA

2.1. Medlemskab hos VAIA kan tegnes af myndige personer, som:

2.1.1. Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter VAIA’s vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.

2.1.2. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af VAIA.

2.2. Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos VAIA, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.

2.3. Medlemmet får udleveret et medlems-login til VAIA. Et medlems-login er personligt og kan ikke overdrages eller udlånes. Ved ophør af medlemskabet vil medlems-login ikke længere kunne tages i brug.

2.4. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen for tilmelding. 

2.5. Medlemskabet hos VAIA er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Medlemskabet fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af medlemskabet i henhold til punkt 7.

2.6. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

2.7. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til alt online indhold på vaia.dk og vaia.training.

2.8. Medlemmer, der har et medlemskab, som VAIA ikke længere tilbyder, vil ved ændring af medlemskabet blive overført til VAIAs til enhver tid gældende medlemskabsstruktur.

2.9 VAIA står ikke til ansvar for nedbrud af vaia.dk eller vaia.training grundet force majeure og vil ej heller tilbagebetale penge tilsvarende et sådan nedbrud.

2.10 Virksomhed

Medlemmer, som er registreret med en almindelig virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem VAIA og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Medlemmet forpligter sig til at underrette VAIA, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Når betingelserne for en almindelig virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, vil den månedlige medlemspris stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

3. BETALING AF MEDLEMSKAB

3.1. Medlemmet skal betale månedligt eller årligt medlemsgebyr. Det samme gælder for værger eller andre, som i Medlemsaftalen har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.

3.2. Det månedlige medlemsgebyr forfalder løbende til det aftalte tidspunkt. Medlemmet er ansvarlig for at medlemsgebyret betales ved forfald og skal kontakte VAIA hvis opkrævning ikke er modtaget.

3.3. Ved brug af automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for at indgå den nødvendige aftale med sin bank om automatisk hævning af det månedlige medlemsgebyr til VAIA. Medlemmet skal til enhver tid sikre, at den angivne beløbsgrænse dækker fakturabeløbet, og sikre, at betaling sker inden forfald. Medlemmet skal oprette en automatisk betalingsaftale da der er ikke mulighed for at få tilsendt papirfaktura.

3.4. Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil VAIA kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

3.5. Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sit månedlige medlemsgebyr i bindingsperioden. En eventuel ændring af medlemsgebyret kan først gøres gældende af VAIA efter udløbet af bindingsperioden, medmindre Medlemmet selv ønsker at foretage ændringer i eksisterende medlemskab. I de tilfælde, hvor Medlemmet har en særlig rabataftale med VAIA, og rabataftalen ophører på et tidspunkt, hvor Medlemmet stadig er bundet, har VAIA ensidigt ret til at hæve det månedlige medlemsgebyr til listeprisen.

3.7. VAIA modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Maestro. Betalingen igangsættes med det samme eller efter din prøveperiode og trækkes på din konto én gang om måneden eller én gang om året afhængigt af medlemskab.

Alle beløb er i danske kroner (DKK) og er inkl. moms.
 

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet forpligter sig til at:

4.1.1. Informere VAIA ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.2. Informere VAIA om forhold der medfører, at Medlemmet ikke længere har ret til den aktuelle rabatordning. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

5. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

5.1. VAIA vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivserklæring og gældende lovgivning.

5.2. Medlemmet giver samtykke til, at VAIA og andre virksomheder i samme koncern registrerer, lagrer og bruger oplysninger om Medlemmet (navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsoplysninger og lignende) og Medlemmets brug af VAIAs tjenester for at administrere og varetage medlemskabet, herunder informere om tjenester fra VAIA. 
Medlemmet giver samtykke til, at VAIA gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på Medlemmets aktivitet og tilrettelægge Medlemmets træningsrutine. Træningshistorik betyder her information om antal afspillede videoer, hvilke træningsaktiviteter Medlemmet har deltaget i, og om Medlemmet har tilmeldt sig livetimer eller anden aktivitet i forvejen.

5.3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet. VAIA skal bekræfte modtagelse af anmodning om sletning.

5.4. Oplysninger kan ikke videregives til udenforstående uden skriftligt samtykke fra Medlemmet, medmindre sådan videregivelse er hjemlet ved lov eller led i betalingsopkrævning, forsikringskrav eller regnskabsbehandling.

5.5. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at VAIA kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS, MMS m.fl.), til at informere om og/eller markedsføre sine tilbud i henhold til markedføringslovens § 10. Medlemmet kan til enhver tid trække sit samtykke til at modtage markedsføringshenvendelser tilbage ved at kontakte VAIA. Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.

5.6. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber og i en periode på seks (6) måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af VAIA.

5.7. Generel information fra VAIA om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.

6. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSAFTALEN

6.1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til VAIA inden for to (2) uger efter indgåelse af Medlemsaftalen, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. Medlemmet kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at ringe til VAIA på +45 27 51 77 25.  Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

6.2. Medlemskabet kan opsiges, når Medlemmet ønsker det, men vil som minimum løbe indtil udløbet af bindingsperioden. Efter udløbet af bindingsperioden bliver medlemskabet til et løbende aftaleforhold i henhold til punkt 2.6. Opsigelsesperioden er én (1) måned, og opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

6.3. Opsigelse af medlemskab gøres online via vaia.training.

6.4. VAIA forbeholder sig ret til en årlig prisjustering af medlemsgebyret for løbende aftaler i henhold til stigning/fald i forbrugerprisindekset uden forudgående varsling. Prisjusteringen beregnes på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset for de senest offentliggjorte 12 måneder forud for prisjusteringen.

6.5. VAIA har ret til at spærre medlemskabet i et bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen.

7. PERSONSKADE

7.1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. VAIA er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med udøvelse af aktivitet til en VAIA video eller tilsvarende. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder for øvrige træningstilbud inden for rammerne af VAIA. 

8. ANSVARSBEGRÆNSNING, LOVVALG, TVIST OG VÆRNETING

8.1. VAIA er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer VAIAs træningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger uden for VAIAs kontrol, og VAIA ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet (force majeure).

8.2. Medlemsaftalen er underlagt dansk lov.

8.3. Tvister mellem Medlemmet og VAIA skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole.